پشت يک بغض

از ترس رسيدن مادر

با لرزشی خفيف در شانه‌هايت

و خفتی آذين شده به درد

ميمانی که کدام بهتر است ؟

تن به بوسه دادن

يا

روزهای نبودنش

کدام را برگزيدی؟

من

تن به تنهايی دادم

لینک