تو

زيبايی

مثل ماه در برابر من

تو

آرامی

مثل شکوه موسيقی آبشار

آه

آگاهی

مثل قاصدک

بايد پنهانت کرد

تو

خواهی رفت

 

لینک