غريد

آسمان را می‌گويم

بوی خاک آمد

غريبه‌ای در اين هياهو به باد می‌رود

سکوت لطفا

من ترانه می‌خوانم

تکرار کنيد:

«ما ميميريم»

او رفت

ما می‌مانيم به خاک بسپريم

چه خوب

از خاک به خاک

 

لینک