اين صعود نيست٬ سقوط است

ندانسته پرواز نکن سيمرغ

آسمان اينجا مثل روياها سبز نيست

اينجا به آسمان هم که بگريزی پشت چراغ قرمز شک می مانی

قناری قفس متری چند؟

خواب اوج ديده بودی ديروز

درها را ببند٬ اين دريای وارونه که می‌بينی مرگ است

بگوييد ماه نيايد٬ شنيده‌ام خود فروشی کرده به صبح

قانون اينست «هيچ ترديدی نيست٬ راستگو دروغ می‌گويد»

هيچ ابهامی در حرفهای راوی نيست

او جمله‌ها را از بر می‌خواند٬ شنيده‌ها اشتباهند٬ به فرهنگ‌ها رجوع کنيد

شهر ما ايمان ندارد٬ ترس بيايد دهکده می‌شود٬ در هيچ اطلسی پيدايش نيست

برخنده‌ها اشک ريختند لاله‌ها٬ اعدام٬ اعدام کنيد

قانون ما مرگ است

لینک