شرحه های جانت را با وصله های جانم ساختم

زفاف حرام شد من مادر بودم بر تو

لینک